1. Tvarkomų asmens duomenų Valdytojas:
1.1. Tvarkomų asmens duomenų Valdytojas yra UAB „Skrivanek vertimų biuras“, juridinio asmens kodas: 300023429, registruotos buveinės adresas: Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel.: +370 655 21919 (toliau tekste – „Skrivanek“), svetainė: www.skrivanek.lt (toliau – Svetainė).
2. Asmens duomenų Tvarkytojas:
2.1. „Skrivanek“ tvarko Užsakovo asmeninius duomenis tokia aprėptimi ir tvarka, kokia reikalaujama ir leidžiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių aktų. Užsakovo duomenis taip pat turi teisę gauti ir tvarkyti kiti „Skrivanek“ asmens duomenų tvarkytojai. Daugiau informacijos apie „Skrivanek“ duomenų tvarkymo bendradarbiavimo partnerius galite gauti užpildę formą skyrelyje „Kontaktai“.
3. Taikomi teisės aktai:
3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo;
3.2. asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
3.3. kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.
4. Kas yra Privatumo politika?
4.1. Privatumo politikoje (toliau tekste – „Politika“) pateikiama informacija, kaip „Skrivanek“ renka, tvarko, saugo, dalijasi, ištrina ir apsaugo Užsakovo asmens duomenis, užtikrindamas, kad Užsakovo asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai Užsakovo informavimo požiūriu. Ši politika taikoma Užsakovo asmens duomenims, bet kurių Užsakovo asmens duomenų tvarkymui ir apima Užsakovams teikiamas paslaugas.
4.2. Jei „Skrivanek“ atnaujins šią politiką, apie visus pasikeitimus bus paskelbta „Skrivanek“ svetainėje www.skrivanek.lt, skyrelyje „Apie mus“ – „Privatumo politika“.
4.3. Politikos pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo Svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, asmuo, lankydamasis Svetainėje, turi pareigą įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Politikos versija, kuri bus pateikta Svetainėje, ir toliau naudodamasis Svetainės teikiamomis paslaugomis sutinka su šiais pakeitimais.
5. Kokius asmens duomenis tvarko „Skrivanek“?
5.1. Asmens duomenų kategorijos, kurias tvarko „Skrivanek“, priklauso nuo Užsakovui teikiamų paslaugų. „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti šias asmenų duomenų kategorijas Politikos 7-ame punkte nurodytais tikslais:
5.1.1. vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, korespondencijos adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas;
5.1.2. banko duomenys;
5.1.3. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento numeris, išdavimo data ir vieta, ir kt.);
5.1.4. duomenys, kuriuos Klientas pats pateikia „Skrivanek“;
5.1.5. vaizdo stebėjimo įrašai ir vaizdai.
5.2. „Skrivanek“ tvarko šiuos duomenis apie naudojimąsi paslaugomis pagal Politikos 7-ame punkte apibrėžtas nuostatas:
5.2.1. slapukų duomenis (svetainės peržiūrėjimo duomenis) – apie lankymąsi „Skrivanek“ svetainėje (www.skrivanek.lt) (toliau tekste – „Skrivanek “ svetainė).
6. Koks yra Užsakovo asmens duomenų tvarkymo pagrindas?
6.1. Užsakovo sutikimas – Užsakovas, kaip asmens duomenų subjektas, pats suteikia sutikimą, kad būtų renkami asmens duomenys ir tvarkomi nustatytais tikslais. Užsakovo sutikimas yra jo laisvos valios išreiškimas, sutikimas gali būti duodamas bet kuriuo metu, leidžiant „Skrivanek“ tvarkyti asmens duomenis nustatytais tikslais. Užsakovo sutikimas yra įpareigojantis, jeigu jis buvo suteiktas žodžiu (per pokalbį telefonu po Užsakovo identifikavimo) arba raštu (užpildžius formą „Skrivanek“ biure, išsiuntus elektroninę užklausą po Užsakovo identifikavimo arba naudojantis Svetaine. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą, naudodamasis nurodytais „Skrivanek“ ryšio kanalais (žr. skyrelį „Kontaktai“). Prašomi pakeitimai įsigalios per tris darbo dienas. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, jeigu jis buvo pagrįstas sutikimu prieš jo atšaukimą.
6.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas būtinas tam, kad „Skrivanek“ galėtų sudaryti ir vykdyti sutartį su Užsakovu, kokybiškai teikiant paslaugas ir aptarnaujant Užsakovą, tuo tikslu tvarkomi nustatyti asmens duomenys, kurie surinkti iki sutarties su „Skrivanek“ sudarymo arba jau sudarytos sutarties vykdymo metu.
6.3. „Skrivanek“ teisėti interesai  – tenkinant „Skrivanek“ interesus, kurių pagrindas yra kokybiškos ir laiku suteiktos paslaugos Užsakovui, „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti Užsakovo asmens duomenis tokia apimtimi, kokia yra objektyviai būtina ir pakankama šios Politikos 7.1-7.3 punkte išdėstytų nuostatų požiūriu. „Skrivanek“ teisėtais interesais laikomas asmens duomenų tvarkymas, vykdant tiesioginę rinkodarą, kurios rezultatas yra Užsakovui teikiami nauji ir (arba) individualūs „Skrivanek“ paslaugų pasiūlymai (žr. taip pat šios Politikos 8.2 ir 8.3 punktą). Atsižvelgiant į tai, kad „Skrivanek“ yra „SKRIVANEK Holding SE“ bendrovių grupės dalis (žr. taip pat šios Politikos 12.4 punktą), „Skrivanek“ turi teisėtą interesą tvarkyti savo Užsakovų duomenis, persiunčiant kitoms grupės bendrovėms vidaus administravimo tikslu, įskaitant tai, kad „SKRIVANEK Holding SE“ bendrovių būtų siūloma Užsakovui naudotis paslaugomis, atitinkančiomis šiuolaikiškus reikalavimus.
6.4. Teisinių įsipareigojimų vykdymas – „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis taip, kad būtų vykdomi norminių aktų reikalavimai, taip pat būtų atsižvelgta į valstybės ir savivaldybės įstaigų teisėtus reikalavimus.
6.5. Gyvybiškai svarbių interesų apsauga – „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kad apsaugotų Užsakovo arba kito fizinio asmens gyvybinius interesus, pavyzdžiui, jei vaizdo įrašo duomenys reikalingi užkertant kelią nusikalstamai veiklai arba jos demaskavimui.
7. Kokiais tikslais „Skrivanek“ tvarko Kliento asmens duomenis?
7.1. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad užtikrintų kokybišką paslaugų teikimą pagal Sutartį su „Skrivanek“ jos galiojimo laikotarpiu:
7.1.1. Užsakovo pretenzijoms išnagrinėti ir pagalbai (įskaitant techninį palaikymą) teikti, kai tai susiję su teikiamomis paslaugomis;
7.1.2. Efektyviam pinigų srautų pervedimui, įskaitant Kliento mokėjimo ir skolų administravimą;
7.1.3. Užsakovo informavimui apie kitų „SKRIVANEK Holding SE“ grupės bendrovių paslaugas;
7.1.4. Vaizdo stebėjimui turto apsaugos tikslu.
7.2. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad skatintų verslo plėtrą ir siūlytų naujas paslaugas Užsakovams, įskaitant:
7.2.1. naujų paslaugų kūrimą ir susijusių pasiūlymų teikimą;
7.2.2. rinkos analizės atlikimą ir verslo modelio vystymą, dėl kurių atliekamas „Skrivanek“ užsakovų statistinių duomenų tvarkymas.
7.3. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad formuotų ir palaikytų „Skrivanek“ vidaus procesus, užtikrintų dokumentų perdavimą ir kitus vidaus procesus (pvz., sutarčių ir kitų dokumentų archyvavimą) tam reikalinga ir pakankama apimtimi.
7.4. „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti toliau pateiktus duomenis, taip pat kitais tikslais, gavus aiškų ir laisvai suteiktą ir nedviprasmišką Užsakovo sutikimą, siekiant:
7.4.1. Atlikti Užsakovo asmens duomenų patikrinimą skolų istorijos duomenų bazėse prieš sudarant sutartį, kad būtų įvertinti Užsakovo gebėjimai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o sutarties galiojimo metu toks patikrinimas būtinas, norint pasiūlyti Užsakovui naujesnes ir patobulintas paslaugas.
7.4.2. Populiarinti „Skrivanek“ įvaizdį rinkoje, siunčiant Užsakovui gražius linkėjimus, skiriant specialius pasiūlymus, organizuojant apklausas, kad būtų patobulintos esamos paslaugos, taip pat kuriamos naujos.
8. Ar Užsakovas turi teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu?
8.1. Užsakovo asmens duomenų profiliavimas kaip duomenų tvarkymas:
8.1.1. profiliavimas yra bet kokio pobūdžio automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris apima asmens duomenų naudojimą tam, kad būtų galima įvertinti konkrečius fizinius asmenis charakterizuojančius aspektus, visų pirma analizuojant arba numatant aspektus, susijusius su asmens individualiais norais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba persikėlimu;
8.1.2. tvarkydamas Užsakovo asmens duomenis, „Skrivanek“ gali atlikti profiliavimą, kad parengtų ir pateiktų individualius pasiūlymus. Automatizuoti individualūs sprendimai priimami tik verslo tikslais, ir jie Užsakovui nepadarys teisinių pasekmių. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę prieštarauti automatizuoto sprendimo priėmimui ir nebūti tokio priimto sprendimo subjektu, informuodamas apie tai „Skrivanek“ (taip pat žr. šios politikos 8.3 punkto nuostatas).
8.2. Tiesioginė rinkodara yra pagrindas siųsti Užsakovui komercinius pranešimus: „Skrivanek“ vykdo tiesioginę rinkodarą, siunčiant Užsakovui komercinius pranešimus, kad Užsakovas visuomet būtų informuotas apie naujas ir (arba) tiesiogiai sukurtas dėl Užsakovo paslaugas, taip pat specialias Sutarties sąlygas (pvz., nuolaidas), vadovaujantis šios Politikos 6.3 punkte nurodytu asmens duomenų tvarkymo pagrindu. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu ir nemokamai atsisakyti priimti komercinius pranešimus, apie tai informuodamas „Skrivanek“ (taip pat žr. šios Politikos 8.3 punkte pateiktas nuostatas).
8.3. Klientas turi teisę bet kada nesutikti su jo asmens duomenų profiliavimu (žr. 8.1 punktą) arba atsisakyti priimti komercinius pranešimus (žr. 8.2 punktą), apie tai pranešdamas „Skrivanek“ žodžiu (telefoninio pokalbio metu, po Užsakovo identifikavimo, paskambinus +370 655 21919) arba raštu (užpildžius formą „Skrivanek“ biure, nusiunčiant elektroninį prašymą info@skrivanek.lt, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu). Prašomi pakeitimai įsigalios per 3 darbo dienas. Pakeitimai neturės įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš tai, kai buvo gautas Užsakovo prieštaravimas ir (arba) atsisakymas.
9. Kas yra slapukai ir kaip „Skrivanek“ gali juos naudoti?
9.1. Slapukai yra nedideli teksto failai, kurie yra skirti ir saugomi Užsakovo įrangoje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir kt.), įkeliami apsilankius „Skrivanek“ interneto svetainėse. Slapukai „prisimena“ vartotojo patirtį ir pagrindinę informaciją, taip pat pagerina „Skrivanek“ svetainės naudojimo galimybes.
9.2. Naudojant slapukus, tvarkomi duomenys apie įprastą naudotojo elgesį ir svetainės naudojimo istoriją, diagnozuojamos svetainės veikimo problemos ir trūkumai, renkama vartotojų elgesio statistika, taip pat užtikrinamas svetainės funkcionalumo visapusiškas ir lengvas naudojimas.
9.3. Jei Užsakovas nenori leisti naudoti slapukų, Užsakovas gali tai padaryti pakeisdamas savo naršyklės nustatymus, bet šiuo atveju naudojantis svetaine gali būti trikdžių. Išsaugotus slapukus panaikinti galima savo įrenginio naršyklės nustatymų skyrelyje, ištrinant išsaugotą slapukų istoriją. „Skrivanek“ palaikomos svetainės naudoja funkcinius, analitinius, reklaminius ir privalomus slapukus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, apsilankykite „Skrivanek“ svetainėje www.skrivanek.lt, skyrelis „Apie mus“ – „Slapukų politika“.
10. Kaip „Skrivanek“ gauna Užsakovo asmens duomenis?
10.1. „Skrivanek“ gauna Užsakovo asmens duomenis, kai Užsakovas:
10.1.1. naudojasi „Skrivanek“ paslaugomis („Skrivanek“ biure arba nuotoliniu būdu, po Užsakovo identifikavimo);
10.1.2. užsiregistruoja, kad gautų naujienas, pranešimus, arba kitas paslaugas iš „Skrivanek“;
10.1.3. prašo „Skrivanek“ daugiau informacijos apie paslaugas Užsakovams arba susisiekia su „Skrivanek“, kai tai susiję su skundu arba informacijos prašymu, po Užsakovo identifikavimo;
10.1.4. dalyvauja konkursuose, loterijose arba apklausose;
10.1.5. lankosi arba peržiūri „Skrivanek“ svetainę;
10.1.6. būna nufilmuotas su „Skrivanek“ vaizdo stebėjimo įranga „Skrivanek“ teritorijoje.
10.2. „Skrivanek“ gali tvarkyti Užsakovo asmens duomenis, kurie gauti iš trečiųjų asmenų, jeigu Užsakovas su tuo sutinka (pvz., iš skolų istorijos duomenų bazės turėtojo ir pan.).
10.3. „Skrivanek“ gali tvarkyti Užsakovo asmens duomenis, kurie gauti apie Užsakovą iš kitų bendrovių, „Skrivanek Holding SE“ grupės bendrovių ir atstovybių (žr. šios Politikos 12 punkto nuostatas).
11. Koks yra Kliento asmens duomenų tvarkymo laikotarpis?
11.1. „Skrivanek“ tvarko Užsakovo asmens duomenis, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
11.1.1. galioja Sutartis tarp Užsakovo ir „Skrivanek“;
11.1.2. asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatytas arba apibrėžtas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminiais aktais;
11.1.3. tiek, kiek reikia „Skrivanek“ teisėtų interesų įgyvendinimui ir apsaugai;
11.1.4. jeigu nėra atšauktas Užsakovo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.
12. Keitimasis Užsakovo asmeniniais duomenimis.
12.1. Kad teiktų Užsakovui paslaugas, „Skrivanek“ gali keistis Užsakovo asmens duomenimis su:
12.1.1. „Skrivanek Holding SE“ grupės bendrovėmis;
12.1.2. partneriais arba institucijomis, kurios dalyvauja užtikrinant Užsakovo užsakytų paslaugų arba paslaugų, kuriomis jis naudojasi, teikimą;
12.1.3. skolų išieškojimo agentūromis, kredito informacijos biurais, skolų istorijų duomenų bazių valdytojais arba kitomis skolų išieškojimo organizacijomis;
12.1.4. perėmėjais – siekiant užtikrinti efektyvų pinigų srautų valdymą, „Skrivanek“ turi teisę pareikšti reikalavimus skolininkui arba skolininkams.
12.2. „Skrivanek“ privalo pateikti informaciją, susijusią su asmeniu, šioms institucijoms ir tarnyboms:
12.2.1. teisėsaugos įstaigoms, teismui arba kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, jei tai nustatyta norminių aktų arba yra atitinkamos institucijos prašymas pateikti informaciją;
12.3. „Skrivanek“ pateiks Užsakovo asmens duomenis tik esant apibrėžtam ir teisėtam tikslui, teisiniam pagrindui bei reikiamu ir pakankamu kiekiu, laikantis norminių aktų reikalavimų ir atsižvelgiant į konkrečios situacijos objektyvias aplinkybes.
12.4. „Skrivanek“ turi teisę būtinu atveju perduoti Užsakovo asmens duomenis kitoms „Skrivanek Holding SE“ grupės bendrovėms arba paslaugų teikėjams, jei tai būtina siekiant Užsakovui geriau ir kokybiškiau teikti paslaugas. Informaciją apie „Skrivanek Holding SE“ grupės bendroves, skolų išieškojimo agentūras, kredito informacijos biurus, skolų istorijų duomenų bazių valdytojus arba kitas skolų išieškojimo organizacijas, perėmėjus galima gauti „Skrivanek“ svetainėje www.skrivanek.lt skyrelyje „Kontaktai“ užpildžius formą.
13. Kaip „Skrivanek“ apsaugo bendrovės žinioje esančius Užsakovo asmens duomenis?
13.1. „Skrivanek“ užtikrina, nuolat peržiūri ir tobulina apsaugos priemones, kad apsaugotų Kliento asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo arba sunaikinimo. Tuo tikslu „Skrivanek“ naudoja šiuolaikines technologijas, technines ir organizacines priemones, įskaitant naudojimąsi užkardomis, įsibrovimų aptikimo, analizės programinę įrangą ir duomenų užšifravimą.
13.2. „Skrivanek“ atidžiai patikrina visus paslaugų teikėjus, kurie „Skrivanek“ vardu ir bendrovėje tvarko Užsakovo asmens duomenis, taip pat įvertina, ar bendradarbiaujantys partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas apsaugos priemones, kad kliento asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas, kiek leidžiama „Skrivanek“, ir norminių aktų reikalavimus. Bendradarbiavimo partneriams neleidžiama tvarkyti Užsakovo asmens duomenų savo reikmėms.
13.3. „Skrivanek“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) asmens duomenų praradimą, jeigu tai nesusiję su „Skrivanek“, o įvyko, pavyzdžiui, dėl Užsakovo kaltės ir (arba) aplaidumo.
13.4. Kilus grėsmei Kliento asmens duomenims, „Skrivanek“ apie tai praneša Užsakovui.
14. Kokias teises turi Užsakovas?
14.1. Kreiptis į „Skrivanek“, kad gautų „Skrivanek“ žinioje esančią asmens duomenų kopiją.
14.2. Keisti visus „Skrivanek“ žinioje esančius asmeninius duomenis apie save, pranešti apie pasikeitimus, siunčiant elektroniniu paštu su elektroniniu parašu adresu: info@skrivanek.lt, skambinant telefonu +370 655 21919 arba apsilankius „Skrivanek“ biure.
14.3. Užsakovas turi teisę gauti informaciją apie tuos fizinius arba juridinius asmenis, kurie per tam tikrą laikotarpį iš „Skrivanek“ gavo informaciją apie šį Užsakovą. „Skrivanek“ nepateiks Užsakovui informacijos apie valstybines institucijas, kurios yra baudžiamųjų procesų inicijuotojos, operatyvinės veiklos subjektai arba kitos institucijos, apie kurias teikti informaciją draudžia įstatymai.
14.4. Prašyti nutraukti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai tai nebėra reikalinga tikslams, kuriems jie buvo surinkti ir tvarkomi (teisė į tai, kad jie „būtų užmiršti“).
14.5. Kreiptis į „Skrivanek“, kad susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gautų su savimi susijusius asmens duomenis, kurie buvo pateikti „Skrivanek“, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad „Skrivanek“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.
14.6. Kreiptis į „Skrivanek“ arba asmens duomenų tvarkymo priežiūros instituciją (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, www.ada.lt), jei kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu.
14.7. Kreiptis į „Skrivanek“ asmens duomenų apsaugos pareigūną, kad gautų informaciją apie užsakovų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
14.8. „Skrivanek“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Rusnė Juozapaitienė, el. paštas rusne@duomenuapsauga.eu, telefono numeris +370 698 34316 (MB „Asmens duomenų apsauga“).

 

Nauji mūsų klientai netrukus virsta lojaliais. Išbandykite ir sužinokite kodėl.
 

Siųsti užklausą

„Skrivanek“ naudoja slapukus, kad pagerintų jūsų patirtį naudojantis šia svetaine. Galite blokuoti slapukų naudojimą, tačiau kai kurie iš jų yra būtini, kad tinklalapis veiktų tinkamai. Žemiau pasirinkite „Patvirtinti“, kad patvirtintumėte, jog perskaitėte ir priimate mūsų slapukų politiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close