Privatumo politika

1. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas:
1.1. Tvarkomų asmens duomenų Valdytojas yra UAB „Skrivanek vertimų biuras“, juridinio asmens kodas: 300023429, registruotos buveinės adresas: Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius, tel.: +370 655 21919 (toliau tekste – „Skrivanek“), svetainė: www.skrivanek.lt (toliau – „Svetainė“).

2. Asmens duomenų tvarkytojas:

2.1. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis tokia aprėptimi ir tvarka, kokia reikalaujama ir leidžiama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos norminių aktų. Asmens duomenis taip pat turi teisę gauti ir tvarkyti „Skrivanek“ asmens duomenų tvarkytojai. Daugiau informacijos apie „Skrivanek“ duomenų tvarkymo bendradarbiavimo partnerius galite gauti užpildę formą skyrelyje „Kontaktai“.

3. Taikomi teisės aktai:

3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – „Reglamentas“);

3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

3.3 kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.

4. Kas yra Privatumo politika?

4.1. Privatumo politikoje (toliau tekste – „Politika“) pateikiama informacija, kaip „Skrivanek“ renka, tvarko, saugo, dalijasi, ištrina ir apsaugo asmens duomenis, užtikrindamas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Ši politika taikoma duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymui.

4.2. Jei „Skrivanek“ atnaujins Politiką, apie visus pasikeitimus bus paskelbta Svetainėje, skyrelyje „Apie mus“ – „Privatumo politika“.

4.3. Politikos pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo Svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, asmuo, lankydamasis Svetainėje, turi pareigą įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Politikos versija, kuri bus pateikta Svetainėje.

5. Kokius asmens duomenis tvarko „Skrivanek“?

5.1. Asmens duomenų kategorijos, kurias tvarko „Skrivanek“, priklauso nuo „Skrivanek“ teikiamų paslaugų. „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti šias asmenų duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant, Politikos 7-ame punkte nurodytais tikslais:

5.1.1. vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, korespondencijos adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas;

5.1.2. pareigos, darbovietė, duomenys apie atstovavimą;

5.1.3. kalbos mokėjimo lygis, kalbos mokėjimo patikrinimo rezultatai, mokymosi grupė, mokymosi būdas (įprastiniu/ nuotoliniu būdu);

5.1.4. banko duomenys;

5.1.5. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenys (dokumento numeris, išdavimo data ir vieta, ir kt.);

5.1.6. duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pats pateikia „Skrivanek“;

5.1.7. vaizdo stebėjimo įrašai ir vaizdai;

5.1.8. asmens duomenys, kurie yra „Skrivanek“ klientų dokumentuose, pateiktuose vertimui ir pan.;

5.1.9. duomenų subjekto profilis socialinės žiniasklaidos priemonėse, pokalbių sistemose;

5.1.10. duomenų subjekto gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas, kiti duomenys, pateikiami įsidarbinant;

5.1.11 naudojamų Svetainėje slapukų surinktus duomenis.

6. Koks yra Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

6.1. Duomenų subjekto sutikimas – duomenų subjektas, pats suteikia sutikimą, kad būtų renkami asmens duomenys ir tvarkomi nustatytais tikslais. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą, naudodamasis nurodytais „Skrivanek“ ryšio kanalais (žr. skyrelį „Kontaktai“). Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, jeigu jis buvo pagrįstas sutikimu prieš jo atšaukimą.

6.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas būtinas tam, kad „Skrivanek“ galėtų sudaryti ir vykdyti sutartį su duomenų subjektu. Tuo tikslu tvarkomi asmens duomenys, kurie surinkti iki sutarties su „Skrivanek“ sudarymo arba jau sudarytos sutarties vykdymo metu.

6.3. „Skrivanek“ teisėti interesai  – tenkinant „Skrivanek“ interesus, kurių pagrindas yra kokybiškos ir laiku suteiktos paslaugos duomenų subjektui ar kitam asmeniui.

6.3.1. „Skrivanek“ teisėto intereso pagrindu laikomas asmens duomenų tvarkymas, vykdant tiesioginę rinkodarą, kurios rezultatas yra Duomenų subjektui teikiami nauji ir (arba) individualūs „Skrivanek“ paslaugų pasiūlymai (žr. taip pat šios Politikos 8.2 ir 8.3 punktą).

6.3.2. Atsižvelgiant į tai, kad „Skrivanek“ yra „SKRIVANEK Holding SE“ bendrovių grupės dalis (žr. taip pat šios Politikos 12.4 punktą), „Skrivanek“ turi teisėtą interesą tvarkyti asmens duomenis, persiunčiant kitoms grupės bendrovėms vidaus administravimo tikslu.

6.3.3. „Skrivanek“ teisėto intereso pagrindu laikomas asmens duomenų tvarkymas, kai „Skrivanek“ tvarko savo klientų atstovų asmens duomenis sutarčių su klientais sudarymo ir vykdymo tikslu; ar kai „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kurie yra klientų pateiktuose dokumentuose ir pan.; ar kai „Skrivanek“ tvarko vaizdo duomenis savo turto apsaugos tikslu.

6.4. Trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu laikomas asmens duomenų tvarkymas, kai tokiu tvarkymu siekiama apsaugoti trečiųjų asmenų turtą (pvz., vaizdo duomenys, siekiant apsaugoti „Skrivanek“ patalpose esančių kitų asmenų, „Skrivanek“ darbuotojų turtą).

6.5. Teisinių įsipareigojimų vykdymas – „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis taip, kad būtų vykdomi norminių aktų reikalavimai, taip pat būtų atsižvelgta į valstybės ir savivaldybės įstaigų teisėtus reikalavimus.

6.6. Gyvybiškai svarbių interesų apsauga – „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kad apsaugotų duomenų subjekto arba kito fizinio asmens gyvybinius interesus, pavyzdžiui, jei vaizdo įrašo duomenys reikalingi užkertant kelią nusikalstamai veiklai arba jos demaskavimui.

7. Kokiais tikslais „Skrivanek“ tvarko duomenų subjekto asmens duomenis?
7.1. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad užtikrintų kokybišką paslaugų teikimą pagal su klientu sudarytą sutartį jos galiojimo laikotarpiu:

7.1.1. Duomenų subjekto pretenzijoms išnagrinėti ir pagalbai (įskaitant techninį palaikymą) teikti, kai tai susiję su teikiamomis paslaugomis;

7.1.2. Efektyviam pinigų srautų pervedimui, įskaitant duomenų subjekto mokėjimo ir skolų administravimą;

7.1.3. Duomenų subjekto informavimui apie „Skrivanek“ paslaugas, kitų „SKRIVANEK Holding SE“ grupės bendrovių paslaugas;

7.2. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad skatintų verslo plėtrą ir siūlytų naujas paslaugas Duomenų subjektams, įskaitant:

7.2.1. naujų paslaugų kūrimą ir susijusių pasiūlymų teikimą;

7.2.2. rinkos analizės atlikimą ir verslo modelio vystymą, dėl kurių atliekamas „Skrivanek“ duomenų subjektų statistinių duomenų tvarkymas.

7.3. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad formuotų ir palaikytų „Skrivanek“ vidaus procesus, užtikrintų dokumentų perdavimą ir kitus vidaus procesus (pvz., sutarčių ir kitų dokumentų archyvavimą) tam reikalinga ir pakankama apimtimi.

7.4. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis turto, asmenų apsaugos tikslais (vaizdo duomenų tvarkymas).

7.5. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis vykdydama kandidatų į darbuotojus/ praktikantus atranką.

7.6. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai yra būtina, teikiant paslaugas, aptarnaujant klientus, ginant, apsaugant teisėtus „Skrivanek“ interesus, pareiškiant reikalavimus.

7.7. „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti toliau pateiktus duomenis, taip pat kitais tikslais, gavus duomenų subjekto sutikimą:

7.7.1. Atliekant duomenų subjekto asmens duomenų patikrinimą skolų istorijos duomenų bazėse prieš sudarant sutartį, kad būtų įvertinti duomenų subjekto gebėjimai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o sutarties galiojimo metu toks patikrinimas būtinas, norint pasiūlyti duomenų subjektui naujesnes ir patobulintas paslaugas.

7.7.2. Populiarinant „Skrivanek“ įvaizdį rinkoje, siunčiant Duomenų subjektui linkėjimus, organizuojant apklausas, kad būtų patobulintos esamos paslaugos, taip pat kuriamos naujos.

7.7.3. Vykdant darbuotojų/ praktikantų atrankas, jei asmuo nekandidatavo į konkrečias pareigas ar, jei kandidato asmens duomenys yra saugomi pasibaigus atrankai „Skrivanek“ duomenų bazėje.

8. Teisė nesutikti vykdant profiliavimą ir tiesioginę rinkodarą

8.1. Duomenų subjekto asmens duomenų profiliavimas kaip duomenų tvarkymas:

8.1.1. profiliavimas yra bet kokio pobūdžio automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kuris apima asmens duomenų naudojimą tam, kad būtų galima įvertinti konkrečius fizinius asmenis charakterizuojančius aspektus, visų pirma analizuojant arba numatant aspektus, susijusius su asmens individualiais norais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba persikėlimu;

8.1.2. tvarkydamas asmens duomenis, „Skrivanek“ gali atlikti profiliavimą, kad parengtų ir pateiktų individualius pasiūlymus. Automatizuoti individualūs sprendimai priimami tik verslo tikslais, ir jie duomenų subjektui nepadarys teisinių pasekmių. Duomenų subjektas bet kuriuo metu turi teisę prieštarauti automatizuoto sprendimo priėmimui ir nebūti tokio priimto sprendimo subjektu, informuodamas apie tai „Skrivanek“ (taip pat žr. šios politikos 8.3 punkto nuostatas).

8.2. Tiesioginė rinkodara. „Skrivanek“ vykdo tiesioginę rinkodarą, siunčiant duomenų subjektui komercinius pranešimus, kad duomenų subjektas visuomet būtų informuotas apie naujas ir (arba) tiesiogiai sukurtas dėl duomenų subjekto paslaugas, taip pat nuolaidas, akcijas ir pan., vadovaujantis šios Politikos 6.3 punkte nurodytu asmens duomenų tvarkymo pagrindu. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu ir nemokamai atsisakyti priimti komercinius pranešimus, apie tai informuodamas „Skrivanek“ (taip pat žr. šios Politikos 8.3 punkte pateiktas nuostatas).

8.3. Duomenų subjektas turi teisę bet kada nesutikti su jo asmens duomenų profiliavimu (žr. 8.1 punktą) arba atsisakyti priimti komercinius pranešimus (žr. 8.2 punktą), apie tai pranešdamas „Skrivanek“ žodžiu (telefoninio pokalbio metu, po Duomenų subjekto identifikavimo, paskambinus +370 655 21919) arba raštu (užpildžius formą „Skrivanek“ biure, nusiunčiant elektroninį prašymą info@skrivanek.lt, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu). Prašomi pakeitimai įsigalios per 3 darbo dienas. Pakeitimai neturės įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui prieš tai, kai buvo gautas Duomenų subjekto prieštaravimas ir (arba) atsisakymas.

9. Kas yra slapukai ir kaip „Skrivanek“ gali juos naudoti?

9.1. Slapukai yra nedideli teksto failai, kurie yra skirti ir saugomi Duomenų subjekto įrangoje (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ir kt.), įkeliami apsilankius Svetainėje. Slapukai „prisimena“ vartotojo patirtį ir pagrindinę informaciją, taip pat pagerina Svetainės naudojimo galimybes.

9.2. Naudojant slapukus, tvarkomi duomenys apie įprastą naudotojo elgesį ir Svetainės naudojimo istoriją, diagnozuojamos Svetainės veikimo problemos ir trūkumai, renkama vartotojų elgesio statistika, taip pat užtikrinamas Svetainės funkcionalumo visapusiškas ir lengvas naudojimas.

9.3. Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai „Skrivanek“ prašo duomenų subjekto sutikimo. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu ir sutikimas dėl tokių slapukų įrašymo neprašomas. Jei duomenų subjekto sutikimas jau gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą „Skrivanek“ neprašo. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu (jei jie įrašomi).

9.4. Jei Duomenų subjektas nenori leisti naudoti slapukų, duomenų subjektas gali tai padaryti pakeisdamas savo naršyklės nustatymus, bet šiuo atveju naudojantis Svetaine gali būti trikdžių. Išsaugotus slapukus panaikinti galima savo įrenginio naršyklės nustatymų skyrelyje, ištrinant išsaugotą slapukų istoriją. „Svetainė naudoja funkcinius, analitinius, reklaminius ir privalomus slapukus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, apsilankykite „Svetainės skyrelyje „Apie mus“ – „Slapukų politika“.

10. Kaip „Skrivanek“ gauna asmens duomenis?

10.1. „Skrivanek“ gauna asmens duomenis, kai duomenų subjektas:

10.1.1. Užsako ar naudojasi „Skrivanek“ paslaugomis sau ar savo atstovaujamam asmeniui;

10.1.2. užsiregistruoja, kad gautų naujienas, pranešimus, arba kitas paslaugas iš „Skrivanek“;

10.1.3. prašo „Skrivanek“ daugiau informacijos apie paslaugas arba susisiekia su „Skrivanek“ kitais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant įdarbinimo tikslu);

10.1.4. dalyvauja konkursuose, loterijose arba apklausose;

10.1.5. lankosi arba peržiūri Svetainę;

10.1.6. būna nufilmuotas su „Skrivanek“ vaizdo stebėjimo įranga „Skrivanek“ teritorijoje;

10.1.7. bendrauja su „Skrivanek“ per socialinius tinklus ar tiesiog stebi „Skrivanek“ veiklą socialiniuose tinkluose, lankosi „Skrivanek“ biure.

10.2. „Skrivanek“ gali tvarkyti asmens duomenis, kurie gauti iš trečiųjų asmenų, jeigu duomenų subjektas su tuo sutinka (pvz., iš skolų istorijos duomenų bazės turėtojo ir pan.).

10.3. „Skrivanek“ gali gauti asmens duomenis iš „Skrivanek“ klientų (pvz., jei asmens duomenys yra klientų pateiktuose dokumentuose). Apie tokį asmens duomenų perdavimą „Skrivanek“ klientai privalo informuoti duomenų subjektus prieš duomenų perdavimą „Skrivanek“.

10.4. „Skrivanek“ gali tvarkyti asmens duomenis, kurie gauti apie iš kitų bendrovių, „Skrivanek Holding SE“ grupės bendrovių ir atstovybių (žr. šios Politikos 12 punkto nuostatas).

11. Koks yra asmens duomenų tvarkymo laikotarpis?

11.1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Paprastai „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis paslaugų teikimo, sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, „Skrivanek“ vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius „Skrivanek“ reikalavimus. Asmens duomenys ir verstini bei išversti dokumentai saugomi ne ilgiau nei 3 metus po užsakymų atlikimo ir pridavimo klientui.

11.2. Jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, asmens duomenys tvarkomi, kol nėra atšauktas duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ar nėra pasibaigęs sutikimo galiojimo terminas. Jei duomenų subjekto sutikimas yra atšauktas ar suėjo sutikimo terminas, saugomi duomenų subjekto sutikimą patvirtinantys duomenys – 3 metus nuo sutikimo atšaukimo ar sutikimo termino pabaigos.

11.3. Kandidatų, praktikantų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis, praktikantu praktikos sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją „Skrivanek“, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

11.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais sutikimo pagrindu asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol sutikimas atšaukiamas. Tiesioginės rinkodaros tikslais, teikiant pranešimus apie panašias paslaugas, teisėto intereso pagrindu, asmens duomenys tvarkomi sutarties su duomenų subjektu galiojimo metu ir 3 metus po sutarties pabaigos arba iki tol, kol duomenų subjektas paprieštarauja dėl tokių pranešimų gavimo.

11.5. Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugoma 2-4 savaites (priklausomai nuo kameros ir įvykių skaičiaus) nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos.

12. Keitimasis duomenų subjekto asmens duomenimis.

12.1. Kad teiktų duomenų subjektui paslaugas, „Skrivanek“ gali keistis asmens duomenimis su:

12.1.1. „Skrivanek Holding SE“ grupės bendrovėmis;

12.1.2 partneriais arba institucijomis, kurios dalyvauja užtikrinant duomenų subjekto užsakytų paslaugų arba paslaugų, kuriomis jis naudojasi, teikimą;

12.1.3. skolų išieškojimo agentūromis, kredito informacijos biurais, skolų istorijų duomenų bazių valdytojais arba kitomis skolų išieškojimo organizacijomis;

12.1.4. perėmėjais – siekiant užtikrinti efektyvų pinigų srautų valdymą, „Skrivanek“ turi teisę pareikšti reikalavimus skolininkui arba skolininkams.

12.2. „Skrivanek“ privalo pateikti informaciją, susijusią su asmeniu, šioms institucijoms ir tarnyboms:

12.2.1. teisėsaugos įstaigoms, teismui arba kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, jei tai nustatyta norminių aktų arba yra atitinkamos institucijos prašymas pateikti informaciją;

12.3. „Skrivanek“ pateiks Duomenų subjekto asmens duomenis tik esant apibrėžtam ir teisėtam tikslui, teisiniam pagrindui bei reikiamu ir pakankamu kiekiu, laikantis norminių aktų reikalavimų ir atsižvelgiant į konkrečios situacijos objektyvias aplinkybes.

12.4. „Skrivanek“ turi teisę būtinu atveju perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis kitoms „Skrivanek Holding SE“ grupės bendrovėms arba paslaugų teikėjams, jei tai būtina siekiant Duomenų subjektui geriau ir kokybiškiau teikti paslaugas. Informaciją apie „Skrivanek Holding SE“ grupės bendroves, skolų išieškojimo agentūras, kredito informacijos biurus, skolų istorijų duomenų bazių valdytojus arba kitas skolų išieškojimo organizacijas, perėmėjus galima gauti Svetainės skyrelyje „Kontaktai“ užpildžius formą.

13. Kaip „Skrivanek“ apsaugo bendrovės žinioje esančius Duomenų subjekto asmens duomenis?

13.1. „Skrivanek“ užtikrina, nuolat peržiūri ir tobulina apsaugos priemones, kad apsaugotų Duomenų subjekto asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo arba sunaikinimo. Tuo tikslu „Skrivanek“ naudoja šiuolaikines technologijas, technines ir organizacines priemones, įskaitant naudojimąsi užkardomis, įsibrovimų aptikimo, analizės programinę įrangą ir duomenų užšifravimą.

13.2. „Skrivanek“ atidžiai patikrina visus paslaugų teikėjus, kurie „Skrivanek“ vardu ir bendrovėje tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, taip pat įvertina, ar bendradarbiaujantys partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas apsaugos priemones, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas, kiek leidžiama „Skrivanek“, ir norminių aktų reikalavimus. Partneriams neleidžiama tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenų savo reikmėms.

13.3. „Skrivanek“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) asmens duomenų praradimą, jeigu tai nesusiję su „Skrivanek“, o kilo pavyzdžiui, dėl Duomenų subjekto kaltės ir (arba) aplaidumo.

13.4. Kilus grėsmei asmens duomenims, „Skrivanek“ apie tai praneša duomenų subjektui.

14. Kokias teises turi duomenų subjektas?

14.1. Kreiptis į „Skrivanek“, kad gautų „Skrivanek“ žinioje esančią asmens duomenų kopiją.

14.2. Keisti „Skrivanek“ žinioje esančius asmens duomenis apie save, pranešti apie pasikeitimus, jei „Skrivanek“ turimi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; prašyti sustabdyti neteisingų, neišsamių ar netikslių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

14.3. Gauti informaciją apie tuos asmenis, kurie iš „Skrivanek“ gavo informaciją apie duomenų subjektą ar kurie pateikė „Skrivanek“ duomenų subjekto asmens duomenis. „Skrivanek“ nepateiks duomenų subjektui informacijos, kurią teikti draudžia įstatymai.

14.4. Prašyti nutraukti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai tai nebėra reikalinga tikslams, kuriems jie buvo surinkti ir tvarkomi (teisė į tai, kad jie „būtų užmiršti“).

14.5. Prašyti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustatys, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi.

14.6. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenys tvarkomi dėl „Skrivanek“ ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

14.7. Atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

14.8. Kreiptis į „Skrivanek“, kad susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gautų su savimi susijusius asmens duomenis, kurie buvo pateikti „Skrivanek“, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad „Skrivanek“ tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

14.9. Kreiptis į „Skrivanek“ arba asmens duomenų tvarkymo priežiūros instituciją (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, ada.lt), jei kiltų klausimų, susijusių su „Skrivanek“ vykdomu asmens duomenų tvarkymu.

14.10. Dėl „Skrivanek“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui.

14.11. Prašyti kompensacijos už žalą, patirtą „Skrivanek“ pažeidus duomenų subjekto teises.

14.12. Kreiptis į „Skrivanek“ asmens duomenų apsaugos pareigūną, kad gautų informaciją apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. „Skrivanek“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: Rusnė Juozapaitienė, el. paštas rusne@duomenuapsauga.eu, telefono numeris +370 698 34316 (MB „Asmens duomenų apsauga“).

15. Kaip pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis?

15.1. Siunčiant prašymą elektroniniu paštu su elektroniniu parašu adresu: info@skrivanek.lt, apsilankius „Skrivanek“ biure, paštu, siunčiant prašymą „Skrivanek“ adresu: Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, ar kreipiantis į „Skrivanek“ duomenų apsaugos pareigūną.

15.2. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

15.3. Jei duomenų subjektas savo teises įgyvendina per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat duomenų subjekto vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

16. „Skrivanek“ paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

16.1. „Skrivanek“ valdo Facebook ir LinkedIn paskyras. Informaciją, kurią duomenų subjektas pateiks Facebook, LinkedIn (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama duomenų subjektui aplankius „Skrivanek“ paskyras, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojama perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką sužinosite https://www.facebook.com/policy.php. Daugiau apie socialinio tinklo LinkedIn valdytojo privatumo politiką sužinosite https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy.

16.2. Kaip Facebook, LinkedIn paskyros administratorius „Skrivanek“ parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdamas į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas „Skrivanek“ suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu „Skrivanek“ negali įtakoti, kokią informaciją apie duomenų subjektą rinks socialinio tinklo valdytojas.

16.3. „Skrivanek“ gali teikti paslaugas nuotoliniu būdu, naudodamas pokalbių sistemas, tokias kaip Skype. Duomenų subjektui pasirinkus tokį paslaugos teikimo būdą, rekomenduojama susipažinti su pokalbių sistemos valdytojų privatumo politikomis.

Paskutinį kartą Politika atnaujinta 2019 m. gegužės 10 d.