Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos – vertimai raštu ir žodžiu

1 straipsnis 
Bendrosios nuostatos

 1. Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra taikomos UAB „Skrivanek vertimų biuras“ (toliau – Paslaugos teikėjas) teikiamoms paslaugoms, nurodytoms šiose Sąlygose, bei Paslaugos teikėjo klientams (toliau – Užsakovai). Paslaugos teikėjas ir Užsakovas toliau kartu vadinami Šalimis. Tuo atveju, kai tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo sudaroma atskira rašytinė sutartis, šios Sąlygos yra laikomos kiekvienos tokios sutarties sudedamąja ir neatskiriama dalimi. Jei tokia sutartis nėra sudaroma, paslaugos yra teikiamos remiantis Šalių susitarimu, kurio sąlygas apibrėžia Užsakovo patvirtinta Paslaugos užsakymo forma ir šios Sąlygos. Užsakovas Paslaugos užsakymo formą patvirtina Šalių tarpusavyje suderintu būdu.
 2. Šios Sąlygos yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Su šiomis Sąlygomis turi būti supažindintas kiekvienas Užsakovas.
 3. Šios Sąlygos nustato bendrąsias Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų teikimo sąlygas, Paslaugos teikėjo ir Užsakovo teises ir pareigas bei kitas sąlygas.
 4. Jeigu tarp Šalių yra sudaroma atskira rašytinė paslaugų teikimo sutartis ir atsiranda prieštaravimų ir (arba) neatitikimų tarp šios sutarties ir šių Sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama sutarties nuostatoms. Tuo atveju, kai tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo sudaroma atskira rašytinė sutartis bei atsiranda prieštaravimų ir (arba) neatitikimų tarp sutarties ir Užsakovo patvirtintos Paslaugos užsakymo formos, pirmenybė yra teikiama Paslaugos užsakymo formos nuostatoms.
 5. Jeigu tarp Šalių nėra sudaroma atskira rašytinė sutartis, laikoma, kad Užsakovas ir Paslaugos teikėjas dėl paslaugų teikimo sąlygų susitaria remdamiesi Užsakovo patvirtinta Paslaugos užsakymo forma bei šiomis Sąlygomis. Jei tarp Užsakovo patvirtintos Paslaugos užsakymo formos ir šių Sąlygų atsiranda prieštaravimų ir (arba) neatitikimų, pirmenybė yra teikiama Užsakovo patvirtintos Paslaugos užsakymo formos nuostatoms.
 6. Paslaugos užsakymo forma, kurioje yra nurodomi užsakymo įvykdymo terminai, kainos bei kitos sąlygos, yra laikoma neatskiriama Šalių susitarimo dalimi.
 7. Užsakovas, pateikęs Paslaugos teikėjui užsakymą ir gavęs Paslaugos užsakymo formą bei susipažinęs su Paslaugų teikėjo Bendrosiomis paslaugų teikimo sąlygomis, Šalių suderintu būdu patvirtina, kad sutinka su Paslaugos užsakymo formoje ir šiose Sąlygose nurodytomis sąlygomis.
 8. Šiose Sąlygose bei Paslaugos užsakymo formoje nurodytos sąlygos gali būti keičiamos arba naikinamos abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

2 straipsnis 
Susitarimo dalykas

 1. Susitarimu su Užsakovu Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas, susijusias su Paslaugos teikėjo vykdoma komercine veikla, t. y. vertimo raštu ir žodžiu bei redagavimo paslaugas.

3 straipsnis
Vertimas raštu ir redagavimas

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Vadovaudamasis sutarties, jei tokia sudaroma, šių Sąlygų bei Užsakovo patvirtintos Paslaugos užsakymo formos nuostatomis, Paslaugos teikėjas įsipareigoja atlikti vertimą raštu į sutartą kalbą ir (arba) redagavimą ir pateikti užsakymo atlikimo rezultatą (vertimą raštu ir (arba) redagavimą) Užsakovui Paslaugos užsakymo formoje nurodytu laiku ir būdu.
 3. Užsisakęs paslaugą ir Šalių suderintu būdu patvirtinęs Paslaugos užsakymo formą, Užsakovas įsipareigoja priimti atliktą vertimą raštu ir (arba) redagavimą bei sumokėti sutartą kainą remdamasis Šalių susitarimu arba sutartimi, jei tokia sudaroma, šiomis Sąlygomis ir Paslaugos užsakymo forma.
 1. Užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) pateikimas Užsakovui
 2. Užsakymo atlikimo rezultatas (vertimas raštu ir (arba) redagavimas) yra laikomas tinkamai pateiktu Užsakovui, jeigu Paslaugos teikėjas jį išsiuntė Užsakovo nurodytu būdu (faksu, elektroniniu paštu, paprastu paštu arba įteikė asmeniškai Užsakovui). Faksu bei elektroniniu paštu siųsti dokumentai yra laikomi pristatytais jų išsiuntimo dieną, jei Užsakovas neįrodo kitaip. Paštu išsiųsti dokumentai yra laikomi pristatytais 5 (penktą) darbo dieną po jų išsiuntimo (pašto antspaudo data), jei Užsakovas neįrodo kitaip.
 3. Jei Užsakovas nepateikia pretenzijų dėl užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) pateikimo tinkamumo per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo šio straipsnio 2.1 punkte nurodytų terminų pabaigos, laikoma, kad atliktas vertimas raštu ir (arba) redagavimas yra pristatytas tinkamai ir Šalių sutartu terminu.
 4. Paslaugos teikėjas nėra laikomas praleidusiu užsakymo atlikimo rezultato pateikimo termino, jei, remdamasis Užsakovo priminimu, jis pakartotinai pateikia jam atliktą vertimą raštu ir (arba) redagavimą ir įrodo, kad šis vertimas raštu ir (arba) redagavimas jau buvo pateiktas nepažeidus užsakymo atlikimo rezultato pateikimo terminų. Paslaugos teikėjas privalo pateikti užsakymo atlikimo rezultatą Užsakovui ne daugiau kaip du kartus. Pakartotino tinkamo užsakymo atlikimo rezultato pateikimo Užsakovui išlaidos tenka Užsakovui, nebent Užsakovas įrodo, kad užsakymo atlikimo rezultatas buvo pateiktas netinkamai.
 5. Jei pateikti užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) sutartu būdu yra neįmanoma dėl objektyvių priežasčių ir tai yra įrodoma, Paslaugos teikėjas, gavęs Užsakovo sutikimą, pasirenka alternatyvų pateikimo būdą Užsakovo sąskaita.
 6. Jei Užsakovas atsisako atlikto ir tinkamai pateikto vertimo raštu ir (arba) redagavimo, užsakymas laikomas įvykdytu ir Paslaugos teikėjas turi teisę pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas privalo apmokėti Šalių susitarimu nustatytomis sąlygomis, nebent Užsakovas įrodo, kad užsakymas buvo pateiktas netinkamai.
 1. Teisės ir įsipareigojimai
 2. Užsakovas įsipareigoja pranešti Paslaugos teikėjui visą reikšmingą informaciją, susijusią su užsakymo paskirtimi ir atlikimu. Jei Užsakovas nesuteikia šios informacijos Paslaugos teikėjui, vėlesni Užsakovo nusiskundimai šiuo klausimu nėra priimami.
 3. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie visas aplinkybes, reikšmingas kokybiškoms vertimo raštu ir (arba) redagavimo paslaugoms suteikti. Jei Užsakovas atsisako įvykdyti, neįvykdo arba netinkamai įvykdo šį įsipareigojimą, Užsakovas netenka teisės reikšti pretenzijų Paslaugos teikėjui dėl suteiktų vertimo raštu ir (arba) redagavimo paslaugų kokybės.
 4. Jei atliktas vertimas raštu ir (arba) redagavimas yra skirtas spausdinti, Užsakovas įsipareigoja iš anksto pranešti apie tai Paslaugos teikėjui ir Paslaugos užsakymo formoje turi būti nurodyta, kad privaloma atlikti papildomą teksto peržiūrą prieš spausdinimą. Jei Užsakovas nepraneša apie tai, kad vertimas raštu ir (arba) redagavimas bus spausdinamas arba nesutinka mokėti už papildomą teksto peržiūrą prieš spausdinimą, Užsakovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl išverstame ir (arba) suredaguotame tekste atsiradusių klaidų ruošiant tekstą spausdinti.
 5. Jei tekste, kurį Paslaugos teikėjas įsipareigoja išversti ir (arba) suredaguoti, yra vartojama specifinė terminija, Užsakovas įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui tinkamą terminijos sąrašą ir (arba) nurodyti kitus šaltinius bei kontaktinį asmenį, kuris galėtų konsultuoti terminijos klausimais. Jei Užsakovas atsisako įvykdyti, neįvykdo ar netinkamai įvykdo šį įsipareigojimą, Užsakovas netenka teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamo ir (arba) netaisyklingo terminijos vartojimo.
 6. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie visas aplinkybes, reikšmingas vertinant Užsakovo galimybes įvykdyti savo įsipareigojimą laiku sumokėti už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas.
 7. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie sprendimą areštuoti Užsakovo turtą arba Užsakovo bankroto paskelbimą.
 8. Paslaugos teikėjas, atlikdamas užsakymus, nėra atsakingas už galimas pasekmes, susijusias su autorių teisių pažeidimu.
 9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti užsakymo ir užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) turinio saugumą bei konfidencialumą, kiek tai yra įmanoma.
 10. Jei Užsakovas atšaukia vertimą raštu ir (arba) redagavimą, Šalių suderintu būdu patvirtinęs Paslaugos užsakymo formą, Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktą vertimo raštu ir (arba) redagavimo dalį.
 1. Užsakovo pretenzijos dėl užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) kokybės
 2. Atliktas vertimas raštu ir (arba) redagavimas yra laikomas nekokybišku, jeigu jis nebuvo įvykdytas pagal Paslaugos užsakymo formoje nurodytus reikalavimus, išskyrus šiose Sąlygose, sutartyje (jei sudaroma) bei Paslaugos užsakymo formoje numatytas išimtis.
 3. Atliktas vertimas raštu ir (arba) redagavimas taip pat yra laikomas atliktu nekokybiškai, jeigu jame yra gramatikos, korektūros ir semantikos klaidų, jeigu išversto ir (arba) suredaguoto teksto prasmė neatitinka vertimui ir (arba) redagavimui pateikto teksto prasmės.
 4. Visais kitais atvejais, nenurodytais šio straipsnio 4.1 ir 4.2 punktuose, vertimas raštu ir (arba) redagavimas yra laikomas atliktu kokybiškai.
 5. Pretenzijos dėl užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) kokybės turi būti pateikiamos Paslaugos teikėjui raštu, laikantis šių Sąlygų 3 straipsnio 5 dalies 5.1 punkto reikalavimų.
 6. Pretenzijoje turi būti pateikiamos nusiskundimo priežastys, nurodančios atlikto vertimo raštu ir (arba) redagavimo trūkumus.
 7. Jei Paslaugos teikėjas mano, kad Užsakovo nusiskundimai yra pagrįsti, jis turi pašalinti trūkumus savo sąskaita. Jei pašalinti trūkumų neįmanoma ir tai yra įrodoma, Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui nuolaidą, kurios dydį Šalys nustato abipusiu susitarimu. Jeigu Paslaugos teikėjas mano, kad Užsakovo nusiskundimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, jis pateikia savo argumentus Užsakovui dėl pretenzijų nepagrįstumo. Kilus ginčui tarp Šalių dėl pretenzijų pagrįstumo, Šalys juos sprendžia tarpusavio derybomis.
 8. Iškilus ginčui tarp Šalių dėl Paslaugos teikėjo siūlomos nuolaidos už nekokybiškai atliktą vertimą raštu ir (arba) redagavimą, jis sprendžiamas Šalių derybomis. Nepavykus išspręsti šio ginčo Šalių derybomis, Šalys perduoda ginčą nagrinėti atitinkamai institucijai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Pretenzijos dėl užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) kokybės pateikimo terminai
 2. Užsakovo pretenzijos dėl užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) kokybės turi būti pateikiamos Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo užsakymo atlikimo rezultato (vertimo raštu ir (arba) redagavimo) pateikimo Užsakovui dienos.

4 straipsnis
Vertimai žodžiu

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Remdamasis Šalių susitarimu arba Šalių sutartimi, jei tokia sudaroma, Paslaugos teikėjas įsipareigoja vykdyti užsakymą (vertimą žodžiu) Paslaugos užsakymo formoje nurodyta kalba, laiku, būdu ir vietoje.
 3. Užsisakęs paslaugą ir Šalių suderintu būdu patvirtinęs Paslaugos užsakymo formą, Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Paslaugos teikėju už suteiktą vertimo žodžiu paslaugą remdamasis Šalių susitarimu, sutartimi (jei sudaroma), šiomis Sąlygomis, Paslaugos užsakymo forma.
 4. Užsakovas įsipareigoja po vertimo žodžiu paslaugos suteikimo patikslinti vertimo žodžiu paslaugos teikimo laiką ir patvirtinti raštu, kad vertimo žodžiu paslauga buvo suteikta tinkamai ir kokybiškai arba pareikšti pretenziją dėl paslaugos suteikimo šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
 5. Jei Užsakovas atsisako tinkamai užsakytos bei suteiktos vertimo žodžiu paslaugos, užsakymas laikomas įvykdytu ir Paslaugos teikėjas turi teisę pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas privalo apmokėti Šalių susitarimu nustatytomis sąlygomis.
 1. Šalių teisės ir įsipareigojimai
 2. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie vertimo žodžiu paslaugos teikimo būdą, vietą, pradžios ir pabaigos laiką, nurodyti, iš kokios kalbos ir į kokią kalbą bus verčiama, kiek vertėjų turi teikti vertimo žodžiu paslaugą, kokia yra vertimo žodžiu paskirtis, tema, specifika, ar vertimas žodžiu bus įrašomas, bei patvirtinti visą šią informaciją Šalių suderintu būdu Paslaugos užsakymo formoje. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie visas aplinkybes, reikšmingas kokybiškoms vertimo žodžiu paslaugoms suteikti.
 3. Jei Paslaugos teikėjas negauna iš Užsakovo informacijos, nurodytоs šių Sąlygų 4 straipsnio 2 dalies 2.1 punkte, Užsakovas netenka teisės reikšti Paslaugos teikėjui pretenzijų dėl vertimo žodžiu paslaugos suteikimo.
 4. Užsakovas įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui su vertimu žodžiu susijusią medžiagą (programas, pranešimų skaidres, ankstesnių renginių (susitikimų) įrašus, ataskaitas, tinklalapių, kuriuose būtų galima rasti papildomos informacijos, pavadinimus, kitą pagalbinę medžiagą) ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki numatytos vertimo žodžiu paslaugos teikimo pradžios. Jei Užsakovas atsisako įvykdyti, neįvykdo arba netinkamai įvykdo šį įsipareigojimą, Užsakovas netenka teisės reikšti pretenzijų Paslaugos teikėjui dėl suteiktos vertimo žodžiu paslaugos kokybės.
 5. Jei vertimo žodžiu paslaugos teikimo metu bus vartojama specifinė terminija, Užsakovas įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui tinkamos terminijos sąrašą ir (arba) nurodyti kitus šaltinius bei kontaktinį asmenį, kuris galėtų konsultuoti terminijos klausimais. Jei Užsakovas atsisako įvykdyti, neįvykdo arba netinkamai įvykdo šį įsipareigojimą, Užsakovas netenka teisės reikšti pretenzijų Paslaugos teikėjui dėl netinkamo ir (arba) netaisyklingo terminijos vartojimo.
 6. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie visas aplinkybes, reikšmingas vertinant Užsakovo galimybes laiku įvykdyti savo įsipareigojimą sumokėti už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas.
 7. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie sprendimą areštuoti Užsakovo turtą arba Užsakovo bankroto paskelbimą.
 8. Paslaugos teikėjas, atlikdamas užsakymus, nėra atsakingas už galimas pasekmes, susijusias su autorių teisių pažeidimu.
 9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti užsakymo ir užsakymo atlikimo rezultato (vertimo žodžiu) turinio saugumą bei konfidencialumą, kiek tai yra įmanoma konkrečiomis aplinkybėmis.
 10. Užsakovas neturi teisės reikalauti vertėjo (-ų) atlikti užduočių, kurių neapima užsakyta vertimo žodžiu paslauga (pvz.: vertimas raštu, protokolų surašymas, organizacinių ir turistinių paslaugų teikimas), iš anksto nesuderinęs šio klausimo su Paslaugos teikėju.
 11. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už visą užsakytą vertimo žodžiu paslaugos teikimo laikotarpį, netgi jei laikas, nurodytas Paslaugos užsakymo formoje, nebuvo visiškai išnaudotas.
 12. Užsakovas įsipareigoja sudaryti tinkamas vertimo žodžiu paslaugos teikimo sąlygas, įskaitant visą reikalingą įrangą, jei ji nebuvo suteikta Paslaugos teikėjo. Jei Užsakovas atsisako įvykdyti, neįvykdo arba netinkamai įvykdo šį įsipareigojimą, Užsakovas netenka teisės reikšti pretenzijų Paslaugos teikėjui dėl suteiktos vertimo žodžiu paslaugos kokybės.
 13. Jei Užsakovas atšaukia vertimą žodžiu arba keičia vertimo žodžiu paslaugos teikimo sąlygas praėjus 6 (šešioms) valandoms nuo vertimo žodžiu paslaugos užsakymo patvirtinimo Šalių suderintu būdu, kai vertimo žodžiu paslauga nėra suteikiama kitą arba tą pačią dieną, Užsakovas įsipareigoja sumokėti 15 % užsakymo kainos, nurodytos Paslaugos užsakymo formoje. Jei Užsakovas atšaukia vertimą žodžiu arba keičia vertimo žodžiu paslaugos teikimo sąlygas vieną dieną prieš vertimo žodžiu paslaugos suteikimo dieną, Užsakovas įsipareigoja sumokėti 35 % užsakymo kainos, nurodytos Paslaugos užsakymo formoje. Jei Užsakovas atšaukia vertimą žodžiu arba keičia vertimo žodžiu paslaugos teikimo sąlygas tą pačią dieną, kai vertimo žodžiu paslauga turi būti suteikta, Užsakovas įsipareigoja sumokėti 50 % užsakymo kainos, nurodytos Paslaugos užsakymo formoje.
 1. Transportavimas, apgyvendinimas ir maitinimas
 2. Užsakovas įsipareigoja papildomai apmokėti vertėjo (-ų) kelionės išlaidas iš sutartos vietos iki vietos, kur teikiama vertimo žodžiu paslauga. Transporto priemonė yra parenkama įvertinus atstumą tarp šių vietų.
 3. Jei vertėjas (-ai) keliauja nuosava transporto priemone, Užsakovas įsipareigoja apmokėti vertėjo (-ų) kelionės išlaidas, šiam (-iems) pateikus čekius už kelionės metu sunaudotą kurą.
 4. Užsakovas įsipareigoja savo sąskaita suteikti vertėjui (-ams) laikiną gyvenamąją vietą vienviečiame (-iuose) kambaryje (-iuose) su visais patogumais, jeigu užsakymo atlikimo vieta yra ne Vilniaus mieste ir jeigu vertėjas (-ai) to pageidauja.
 5. Užsakovas įsipareigoja suteikti ir apmokėti ne mažiau kaip 0,5 (pusės) valandos pertrauką pailsėti ir pavalgyti po ne daugiau kaip 4 (keturių) vertimo žodžiu valandų.
 6. Vertimo žodžiu diena laikomas 8 (aštuonių) darbo valandų laikotarpis, neįskaitant pertraukų pailsėti ir pavalgyti.
 7. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui už papildomą laiką, kurį vertėjui (-ams) teko sugaišti dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo vertėjo (-ų) valios, jeigu Paslaugos teikėjas apie tai nebuvo įspėtas iš anksto.
 1. Užsakovo pretenzijos dėl vertimo žodžiu paslaugos suteikimo
 2. Pretenzija dėl vertimo žodžiu paslaugos suteikimo turi būti pateikiama Paslaugos teikėjui raštu laikantis šio straipsnio 5 dalies 5.1 punkte nustatytų reikalavimų.
 3. Pretenzijoje turi būti nurodytos aiškios nusiskundimo priežastys.
 4. Nusiskundimai dėl vertimo žodžiu paslaugos suteikimo kokybės gali būti įrodomi pateikiant vertimo žodžiu įrašą.
 5. Jei Paslaugos teikėjas pripažįsta, kad Užsakovo nusiskundimai yra pagrįsti, Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui nuolaidą, kurios dydį Šalys nustato abipusiu susitarimu. Jeigu Paslaugos teikėjas mano, kad Užsakovo nusiskundimai yra akivaizdžiai nepagrįsti, jis pateikia savo argumentus Užsakovui dėl pretenzijų nepagrįstumo. Kilus ginčui tarp Šalių dėl pretenzijų pagrįstumo, Šalys juos sprendžia tarpusavio derybomis.
 6. Iškilus ginčui tarp Šalių dėl Paslaugos teikėjo siūlomos nuolaidos už nekokybiškai suteiktą vertimo žodžiu paslaugą, jis yra sprendžiamas tarpusavio derybomis. Nepavykus išspręsti šio ginčo tarpusavio derybomis, Šalys perduoda ginčą nagrinėti atitinkamai institucijai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 1. Pretenzijos dėl vertimo žodžiu paslaugos suteikimo kokybės pateikimo terminai
 2. Užsakovo pretenzijos dėl vertimo žodžiu paslaugos suteikimo kokybės turi būti pateikiamos Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną nuo vertimo žodžiu paslaugos suteikimo dienos.

5 straipsnis
Paslaugų kaina

 1. Paslaugų kaina yra apskaičiuojama remiantis galiojančiu Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kainoraščiu ir jame nurodytu kainos apskaičiavimo metodu.
 2. Jei apytikrė užsakymo kaina yra pagrįsta apytikriu vienetų skaičiumi, galutinė kaina yra apskaičiuojama pagal faktinį vienetų skaičių.
 3. Visos kainos kainoraštyje yra nurodytos eurais be PVM (21 %).
 4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie kainų pasikeitimus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujų kainų įsigaliojimo dienos. Jei Užsakovas nesutinka su Paslaugos teikėjo nurodytomis naujomis Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kainomis, Užsakovas turi teisę nutraukti Šalių sudarytą susitarimą arba sutartį (jei sudaroma), pranešęs apie tai Paslaugos teikėjui raštu prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Toks susitarimo arba sutarties (jei sudaroma) nutraukimas neatleidžia Šalių nuo iki susitarimo arba sutarties (jei sudaroma) nutraukimo prisiimtų tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

6 straipsnis
Apmokėjimo sąlygos

 1. PVM sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas yra išrašomos Užsakovui per 1 (vieną) darbo dieną nuo paslaugų suteikimo dienos.
 2. Už suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Paslaugos teikėjo jam išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per joje nurodytą terminą.
 3. Užsakovas moka Paslaugоs teikėjui nuo laiku nesumokėtos sumos 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
 4. Paslaugos teikėjas turi teisę išrašyti išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas privalo apmokėti per joje nurodytą terminą.

7 straipsnis
Susitarimo nutraukimas ir žalos atlyginimas

 1. Vienai iš Šalių nevykdant arba netinkamai vykdant Šalių susitarimu (kurį apibrėžia sutartis, jei sudaroma, šios Sąlygos ir Paslaugos užsakymo forma) prisiimtų įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti susitarimą, apie tai įspėjusi raštu kaltąją Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
 2. Šalys taip pat gali nutraukti susitarimą abipusiu susitarimu bei remdamosi kitais pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos įstatymuose, apie tai raštu įspėjusios kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8 straipsnis
Force majeure (nenugalima jėga)

 1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba visišką Šalių susitarimu (kurį apibrėžia sutartis, jei sudaroma, šios Sąlygos ir Paslaugos užsakymo forma) prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu šie įsipareigojimai nebuvo vykdomi dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių, t. y. dėl priežasčių, kurių Šalys negalėjo numatyti (potvynis, žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada ir kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo Šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką šiems įsipareigojimams vykdyti.
 2. Šalis, kuri neturi galimybių įvykdyti susitarimu (kurį apibrėžia sutartis, jei sudaroma, šios Sąlygos ir Paslaugos užsakymo forma) prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, privalo atlyginti kitos Šalies nuostolius, patirtus dėl nepranešimo.
 3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti susitarimą (arba sutartį, jei sudaroma), raštu pranešusi apie tai kitai Šaliai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju nė viena Šalis neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies apmokėti patirtus nuostolius.

9 straipsnis
Fizinių asmenų duomenų apsauga

1.Šalys įsipareigoja laikytis asmenų duomenų apsaugos normatyvinių aktų reikalavimų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų, taip pat užtikrinti, kad asmens duomenys:

1.1. bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir duomenų subjektams skaidriu būdu;

1.2. bus tvarkomi Sutarčiai vykdyti ir asmens duomenų tvarkymas nevyks su Sutarties vykdymu nesuderinamu būdu;

1.3. bus tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrinta normatyvinius aktus atitinkanti duomenų apsauga, įskaitant apsaugojimą nuo neleistinų ir neteisėtų apdorojimo veiksmų ir netyčinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo, naudojant tinkamas technines arba organizacines priemones.

2.Kiekviena iš Šalių, tvarkydama gautus asmens duomenis Sutarčiai vykdyti, yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta normatyviniuose aktuose.

3.Kiekviena Šalis yra atsakinga už asmenų (duomenų subjektų) informavimą apie jų asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka kaip asmens duomenų valdytojai.

4.Šalys įsipareigoja neperduoti gautų asmens duomenų tretiesiems asmenims be tos Šalies, iš kurios gauti asmens duomenys, išankstinio rašytinio sutikimo. Jei pagal normatyvinius aktus Šalis yra įsipareigojusi perduoti asmens duomenis, jos pareiga yra apie tokį asmens duomenų perdavimą informuoti šalį, iš kurios gavo asmens duomenis, jei to nedraudžia normatyviniai aktai.

10 straipsnis
Kitos sąlygos

 1. Užsakovas gali susisiekti su vertėju (-ais), kuris (-ie) vykdė ir (arba) vykdo Paslaugų teikėjui Užsakovo pateiktus užsakymus tik gavęs Paslaugos teikėjo sutikimą.
 2. Jei Užsakovas susisiekia su vertėju (-ais), turėdamas Paslaugos teikėjo sutikimą, Užsakovas įsipareigoja neaptarinėti su vertėju (-ais) komercinių paslaugų teikimo sąlygų.
 3. Užsakovas įsipareigoja informuoti Paslaugos teikėją apie visas aplinkybes, kurias jis aptarė su vertėju (-ais) ir kurios yra reikšmingos kokybiškoms paslaugoms suteikti.
 4. Paslaugos teikėjas, gavęs bet kokio pobūdžio informacijos apie tai, kad Užsakovas pažeidė šio straipsnio 1–3 punktuose nustatytus įsipareigojimus, įgyja teisę sustabdyti visų užsakymų vykdymą ir nedelsdamas raštu apie tai informuoti Užsakovą.

11 straipsnis
Baigiamosios nuostatos

 1. Šalių santykiams, nesureguliuotiems šių Sąlygų, Užsakovo patvirtintos Paslaugos užsakymo formos bei tarp Šalių sudarytos atskiros rašytinės sutarties, jei tokia sudaroma, taikoma Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Patvirtino: direktoriaus pavaduotoja Kristina Šuškevič