Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos – kalbų kursai

I dalis
Bendrosios sąlygos

1.Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) yra neatskiriamoji Skrivanek kalbų mokyklos (toliau – Paslaugos teikėjas) ir kliento (toliau – Užsakovas) sutarties dalis. Paslaugos teikėjas ir Užsakovas toliau kartu vadinami Šalimis.
2. Šiose Sąlygose nurodytos sąlygos gali būti keičiamos tik abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. Visi pakeitimai ar papildymai, jei juos yra pasirašiusios abi Šalys, tampa neatskiriamąja Sutarties dalimi.

II dalis
Sutarties objektas

1.Sutarties vykdymo objektas – užsienio kalbų mokymo kursai, kurių trukmę užtikrina Paslaugos teikėjas (toliau tekste – Mokymai).
2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikytis Sutarties ir Sąlygų reikalavimų.

III dalis
Mokymų proceso terminai

1.Užsakovo pareiga – priimti Mokymus paskirtu laiku ir forma.
2. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalima vykdyti Mokymų, Paslaugos teikėjas turi teisę pasirinkti kitą Mokymų formą, pranešdamas apie tokią galimybę Užsakovui.
3. Jei Užsakovas be Šalių pripažintos pateisinamos priežasties atsisako Mokymų, laikoma, kad Mokymai įvyko ir Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti kompensacijos, remdamasis šių Sąlygų 3 dalies 1 punktu. Užsakovo pareiga – sumokėti už šiuos Mokymus.

IV dalis
Paslaugų kaina

1.Paslaugų kaina yra apskaičiuojama remiantis konkrečiu laikotarpiu ir Užsakovui pateiktu Mokymų kainoraščiu ir jame nurodytu kainos apskaičiavimo metodu.
2. Visos kainos kainoraštyje yra nurodytos eurais.
3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie kainų pasikeitimus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki naujų kainų įsigaliojimo dienos. Jei Užsakovas nesutinka su Paslaugos teikėjo nurodytomis naujomis Mokymų kainomis, Užsakovas turi teisę nutraukti Šalių sudarytą susitarimą arba sutartį (jei sudaroma), pranešęs apie tai Paslaugos teikėjui raštu prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Toks susitarimo arba sutarties (jei sudaroma) nutraukimas neatleidžia Šalių nuo iki susitarimo arba sutarties (jei sudaroma) nutraukimo prisiimtų tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

V dalis
Atsiskaitymų tvarka

1.Už suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Paslaugos teikėjo jam išrašytą ir pateiktą sąskaitą per nurodytą terminą.
2. Užsakovas moka Paslaugos teikėjui nuo laiku nesumokėtos sumos 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

VI dalis
Sutarties nutraukimas

1.Jei sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, jo pareiga – visiškai atsiskaityti už lankytus užsiėmimus.
2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba visišką Šalių susitarimu prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu šie įsipareigojimai nebuvo vykdomi dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių, t. y. dėl priežasčių, kurių Šalys negalėjo numatyti (potvynis, žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada ir kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo Šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką šiems įsipareigojimams vykdyti.

VII dalis
Pretenzijos

1.Užsakovo pretenzijos dėl Mokymų kokybės turi būti pateikiamos raštu. Pretenzijoje nurodoma jos įteikimo priežastis ir pastebėti trūkumai.
2. Jei Paslaugos teikėjas pripažįsta pretenziją pagrįstą, pašalina trūkumus savo lėšomis. Šiuo atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti kito dėstytojo, papildomų paskaitų ir nuolaidos. Paslaugos teikėjas išnagrinėja Pretenziją per vieną mėnesį.

VIII dalis
Pretenzijos įteikimo terminas

1.Pretenzijos įteikimo terminas – 30 kalendorinių dienų.
2. Jei pretenzija įteikta suėjus jos pateikimo terminui, Užsakovas praranda teisę gauti kompensaciją.

IX dalis
Fizinių asmenų duomenų apsauga

1.Šalys įsipareigoja laikytis asmenų duomenų apsaugos normatyvinių aktų reikalavimų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų, taip pat užtikrinti, kad asmens duomenys:

1.1. bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir duomenų subjektams skaidriu būdu;

1.2. bus tvarkomi Sutarčiai vykdyti ir asmens duomenų tvarkymas nevyks su Sutarties vykdymu nesuderinamu būdu;

1.3. bus tvarkomi tokiu būdu, kad būtų užtikrinta normatyvinius aktus atitinkanti duomenų apsauga, įskaitant apsaugojimą nuo neleistinų ir neteisėtų apdorojimo veiksmų ir netyčinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo, naudojant tinkamas technines arba organizacines priemones.

2.Kiekviena iš Šalių, tvarkydama gautus asmens duomenis Sutarčiai vykdyti, yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta normatyviniuose aktuose.

3.Kiekviena Šalis yra atsakinga už asmenų (duomenų subjektų) informavimą apie jų asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka kaip asmens duomenų valdytojai.

4.Šalys įsipareigoja neperduoti gautų asmens duomenų tretiesiems asmenims be tos Šalies, iš kurios gauti asmens duomenys, išankstinio rašytinio sutikimo. Jei pagal normatyvinius aktus Šalis yra įsipareigojusi perduoti asmens duomenis, jos pareiga yra apie tokį asmens duomenų perdavimą informuoti šalį, iš kurios gavo asmens duomenis, jei to nedraudžia normatyviniai aktai.

X dalis
Baigiamosios sąlygos

1.Šalių ginčai sprendžiami susitarimu, šiomis Sąlygomis nustatyta tvarka. Jei tai neįmanoma, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
2. Šios Sąlygos privalomos abiem sutarties Šalims.
3. Šios Sąlygos yra neatskiriama bendradarbiavimo sutarties dalis.
4. Šios Sąlygos įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Patvirtino: direktoriaus pavaduotoja Kristina Šuškevič